جستجو در کنداکتور

قصه‌های حسنی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 CO_51031014 13:30:10 00:07:25 قصه‌های حسنی 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51031014 09:45:04 00:07:25 قصه‌های حسنی 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 CO_51031016 13:30:02 00:07:33 قصه‌های حسنی 13 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 CO_51031016 09:45:05 00:07:33 قصه‌های حسنی 13 17 مجموعه ایرانی
121 CO_51031015 13:30:00 00:03:54 قصه‌های حسنی 12 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51031015 09:45:02 00:03:54 قصه‌های حسنی 12 17 مجموعه ایرانی
110 CO_51031013 13:30:02 00:06:33 قصه‌های حسنی 11 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51031013 09:45:00 00:06:33 قصه‌های حسنی 11 17 مجموعه ایرانی
109 CO_51031012 13:30:01 00:10:05 قصه‌های حسنی 10 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51031012 09:45:37 00:10:05 قصه‌های حسنی 10 17 مجموعه ایرانی
113 CO_51031011 13:30:00 00:07:25 قصه‌های حسنی 9 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 CO_51031011 09:45:00 00:07:25 قصه‌های حسنی 9 17 مجموعه ایرانی
109 CO_51031009 13:30:00 00:05:27 قصه‌های حسنی 8 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51031009 09:45:00 00:05:27 قصه‌های حسنی 8 17 مجموعه ایرانی
111 CO_51031008 13:30:01 00:06:50 قصه‌های حسنی 7 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 CO_51031008 09:45:03 00:06:50 قصه‌های حسنی 7 17 مجموعه ایرانی
98 CO_51031006 13:30:07 00:07:50 قصه‌های حسنی 6 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 CO_51031006 09:45:55 00:07:50 قصه‌های حسنی 6 17 مجموعه ایرانی
108 CO_51031005 13:30:11 00:07:26 قصه‌های حسنی 5 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 CO_51031005 09:45:00 00:07:26 قصه‌های حسنی 5 17 مجموعه ایرانی
113 CO_51031004 13:30:00 00:10:49 قصه‌های حسنی 4 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 CO_51031004 09:45:06 00:10:49 قصه‌های حسنی 4 17 مجموعه ایرانی
106 CO_51031003 13:30:00 00:07:36 قصه‌های حسنی 3 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 CO_51031003 09:45:00 00:07:36 قصه‌های حسنی - حسنی باباش یه باغ داره 3 17 مجموعه ایرانی
110 CO_51031002 13:30:00 00:07:42 قصه‌های حسنی- حسنی وسه‌بزغاله 2 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 CO_51031002 09:45:00 00:07:42 قصه‌های حسنی 2 17 مجموعه ایرانی
112 CO_51031001 13:30:35 00:05:26 قصه‌های حسنی 25 مجموعه ایرانی